Bản tin tổ lái: Pha ôm cua thất bại và sự tai hại của đống cát