Bạn trượt chân mà nó cười to thế

Thằng bạn đểu nhìn thấy bạn mình ngã mà nó vui thế.

Siêu hài