Bang Wisconsin sắp đếm lại phiếu bầu Tổng thống Mỹ