Báo Ả Rập thêm một lần phải để mắt đến 'địch thủ tiềm ẩn' mang tên Việt Nam