Báo Hàn chỉ ra Việt Nam được quá nhiều từ King's Cup