Báo giới châu Âu tranh cãi về ủng hộ phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris