Bạo loạn tại Bolivia giữa hai phe ủng hộ và phản đối chính phủ

Quân sự