Bão số 11 tiến gần quần đảo Hoàng Sa, cảnh bảo lũ các sông Thanh Hóa, Nghệ An