Bão số 2: Cô Tô đang có mưa nhẹ, gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9