Bão số 6 áp sát Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa, bắt đầu mưa lớn