Bão số 6 sau khi đổ bộ vào Bình Định-Phú Yên-Khánh Hòa, đã suy yếu