Bão số 6 suy yếu nhưng làm 77.000 hộ ở Phú Yên bị mất điện