Bất chấp kêu gọi dỡ cấm vận vì Covid-19, Mỹ áp trừng phạt mới lên Iran