Bất chấp nước lũ cuồn cuộn, dân liều mình ra sông Mã vớt củi