Bầu Đức không bán đất, đại gia thủy sản đón hung tin