Bệnh nhân 566 tuổi cao, bệnh nền, tuyệt đối y tế Thái Bình không chủ quan trong điều trị