Bệnh nhân 589 ở TP.HCM: 'Nhiễm Covid-19 không phải là chấm hết!'