Bệnh viện dã chiến 300 giường điều trị Covid-19 đang hoàn thiện ở Đà Nẵng