Bích Phương diện áo tắm cắt khoét tứ bề ép chặt vòng một đến 'ná thở' khiến mẫu hậu phải phán một câu 'xanh rờn'