Biên giới 1979: Nhói tim châm 2 điếu thuốc mời đồng đội liệt sĩ ở Pò Hèn