Biển người cổ vũ cho tuyển Việt Nam đại chiến tuyển UAE