Biển người mệt mỏi chen chúc dưới nắng nóng chờ dâng lễ tại chùa Bà Thiên Hậu