Biên phòng Quảng Trị giúp người dân chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ trú bão