Bill Gates: 'Nghi ngờ Trung Quốc là cách tiếp cận điên rồ của Mỹ khi muốn tận dụng sự đổi mới!'