Binh chủng Hóa học huy động phương tiện tốt nhất tiến hành tẩy độc ở Công ty Rạng Đông