Bộ Giao thông Vận tải ban hành công điện khẩn ứng phó với cơn bão số 6