Cập nhật liên tục Covid-19

Bộ Tài chính ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 1-6, Bộ Tài chính đã ban hành 2 Thông tư số 49/2020/TT-BTC và 50/2020/TT-BTC, quy định giảm phí từ 20-30% đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm và an toàn lao động.

Giảm tỷ lệ mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh minh họa: tapchitaichinh.vn. 

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 49/2020/TT-BTC, kể từ ngày hôm nay (1-6), cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định tại Điểm a, b, d Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 9-11-2016 và mức thu phí quy định tại Điểm c, đ Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 113/2017/TT-BTC ngày 20-10-2017.

Trường hợp yêu cầu cơ quan, đơn vị thực hiện cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC. Toàn văn thông tư tại đây: tt 49.pdf 

Theo quy định tại Thông tư số 50/2020/TT-BTC, kể từ 1-6-2020, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp khi đề nghị cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động sẽ nộp phí bằng 70% mức phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20-10-2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11-11-2016.

Hai thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2020 đến hết ngày 31-12-2020. Kể từ ngày 1-1-2021, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 1-6-2020. Toàn văn thông tư tại đây: tt 50.pdf 

Theo NGUYỄN THẢO/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/bo-tai-chinh-ban-hanh-chinh-sach-ho-tro-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-covid-19-619637

Tags: COVID 19  |  Bộ Tài  |  Thông tư  |  lao động  |  thu phí  |  thực hiện  |  1 6 2020  |  ban hành  |  bảo đảm