Bộ Y tế kiên quyết giữ đề xuất về kiểm soát quảng cáo, giờ bán rượu, bia