'Bố đánh con dã man như thế thì có thể sống tốt với ai đây?'