Bộ trưởng Giáo dục: 'Qua vụ Đông Đô tiếp tục chấn chỉnh các trường'