Bộ trưởng Giáo dục: "Qua vụ Đông Đô tiếp tục chấn chỉnh các trường"