Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Môi trường quanh Rạng Đông an toàn