Bốc phét với ông nội và cái kết

Tưởng lừa được ông là dễ à

Siêu hài