Bồi thường bảo hiểm tại Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông khoảng 150 tỷ đồng