Bức ảnh tâm đắc của người phó nháy chụp Fidel Castro ở Quảng Trị