Buôn 2 ăn lãi 1, thu tiền phải nghĩ đến an toàn cho dân