COVID-19 Ý: Bắc chưa qua, tới Nam lo 'địa ngục' 10 ngày tới