Cả đường này là của tao

Anh chở đồ thế này thì ai dám vào đây tranh đường với anh.

Siêu hài