Cá nhảy tí tách trên mặt sông, dân làng hào hứng dùng lưới vớt

Cá thì nhiều, cứ thong thả mà vớt thôi.

Theo Đất Việt