Cả nước có 1.069 người nhiễm COVID-19, 999 người đã khỏi bệnh