Các cây xăng của Trịnh Sướng khó phục hồi hoạt động