Cách để nắm tay mọi cô gái

Học hỏi đi chúng mày.

Siêu hài