Cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch Covid-19: Đây là những việc người dân NÊN và KHÔNG NÊN làm