Cách trị mấy đứa nhây

Đại ghét cái đứa hút thuốc xong phả vào mặt người khác nhé.

Siêu hài