Cái gì con trai có còn con gái lại không?

Tags: câu đố  |  hại não  |  cái gì  |  con trai có  |  con gái không có  |  con gái rất thích  |  đố mẹo