Camera canh giữ ngày đêm, cá koi Nhật vẫn chết trên sông Tô Lịch