Cần Thơ triển khai các biện phòng chống dịch COVID-19