Cân nhắc bỏ dấu 'mật' trên tài liệu giá xăng, giá điện