Cần tăng cường thông tin về chất lượng không khí ở TP.HCM