Cảnh sống 'màn trời chiếu đất' của người dân nơi vùng sơ tán lũ