Cấp cứu bệnh nhân bị lưỡi máy cắt chè cắt cứa ngang cổ chân trái